Saturday the 20th - Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd - Powered by WiseDesigners/Web for All

Privacy Statement
Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd (‘Stichting’) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid 
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen door gebruikmaking van de website van de Stichting (hierna: Persoonsgegevens). 

College bescherming persoonsgegevens 
De Stichting verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, per 25 mei 2018 volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Verwerking Persoonsgegevens 
De Stichting behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Stichting kan Persoonsgegevens verzamelen bij het gebruik van deze website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Daarnaast kunnen in voorkomend geval Persoonsgegevens worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van de Stichting. Indien u geen prijs (meer) stelt op berichten van de Stichting, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden via de website of door een e-mail te sturen naar ..">.. Dit kan ook per post: 

Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd
p/a Charlotte de Bourbonlaan 68 
3062 GJ Rotterdam

De Stichting verstrekt géén Persoonsgegevens aan derden.

Vragen 
Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van de Stichting? U kunt contact opnemen met de Stichting via bovenstaand adres of via ..">.

Disclaimer
Hoewel de Stichting bij de totstandkoming van de informatie op deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Stichting is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Copyright 
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de Stichting of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting. 
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: 
Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd p/a Charlotte de Bourbonlaan 68 3062 GJ Rotterdam 
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de Stichting geen controle heeft. De Stichting draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie. 

Rotterdam, 25 mei 2018.